Financiering

Met welke financiële aspecten moet je rekening houden als je een terrein wilt bebossen?

Wat is financieel interessant wanneer men bebost?

Het aanplanten van bomen is niet gratis. Mogelijk moet er een grondbewerking gebeuren om de bodem klaar te maken voor het planten. Het plantgoed dient aangekocht te worden. Wildbescherming is hoogstwaarschijnlijk geen overbodige luxe. Om overwoekering met ruigtekruiden of ongewenste spontane verjonging te voorkomen, is het vaak nodig de geplante boompjes enkele jaren lang ervan vrij te stellen.

Om dit alles te bekostigen zijn er twee pistes:

  1. Je perceel beschikbaar stellen als grond voor boscompensatie
  2. Een subsidie bebossen van landbouwgrond aanvragen bij het Agentschap voor Natuur en Bos eventueel in combinatie met een subsidie voor de aankoop van te bebossen grond
  1. Boscompensatie

Als iemand (= ontbosser) in Vlaanderen bomen kapt om er bijvoorbeeld een huis te bouwen dan moet dit gecompenseerd worden. Dit kan door het betalen van de bosbehoudsbijdrage aan de Vlaamse Regering. Deze bijdrage bedraagt minimum 3,5 euro/m² ontbossing en wordt jaarlijks geïndexeerd.

Er moet rekening gehouden worden met de compensatiefactor die afhangt van het soort bos dat gekapt wordt. Deze factor bedraagt:

  • 1 voor een bos met hoofdzakelijk naaldbomen of uitheemse boomsoorten ? 3,5 euro/m²
  • 1,5 voor een gemengd bos ? 5,25 euro/m²
  • 2 voor een inheems loofbos ? 7 euro/m²
  • 3 voor alle habitatwaardige bossen (ongeacht hun ligging) ? 10,5 euro/m²

Een goedkopere mogelijkheid is om de ontbossing te compenseren door ergens anders nieuw bos aan te planten. Het Agentschap voor Natuur en Bos heeft een marktplaats ontwikkeld waar ontbossers en grondeigenaars (=bebossers) met elkaar in contact komen, namelijk www.boscompenseren.be. Op deze website zie je welke gronden ter beschikking zijn en hoeveel de aanbieder vraagt om deze te bebossen. Meestal schommelt dit rond de 3 euro/m². Op deze website kan je met onze hulp jouw perceel aanbieden of kan je als ontbosser een overeenkomst sluiten voor compensatie in natura.

  1. Subsidie bebossen

Bij het Agentschap voor Natuur en Bos kan een subsidie voor het bebossen van landbouwgrond aangevraagd worden. De subsidie voor beplanting bedraagt 3500 euro/ha. Als plantgoed van aanbevolen herkomst gebruikt wordt, wordt het subsidiebedrag verhoogd met toepassing van de volgende formule: (aantal planten van aanbevolen herkomst/aantal planten) x aantal hectare x 250 euro.

Er is ook een subsidie voor wildbescherming. Voor individuele wildbescherming bedraagt die 0,65 euro per stuk, deze voor collectieve wildbescherming bedraagt 350 euro per 100 m raster.

Enkel voor landbouwers:

De onderhoudsubsidie bedraagt 185 euro/ha/jaar gedurende de eerste vijf jaren. In de daaropvolgende jaren bedraagt de subsidie voor het onderhoud 75 euro/ha/jaar.

Het bedrag van de inkomenscompensatie bedraagt 800 euro/ha/jaar. Het bedrag van de subsidie wordt verlaagd met de eventuele bedragen voor inkomenscompensatie die via andere kanalen verkregen worden voor de beboste oppervlakte.

Alle informatie is te vinden op https://www.natuurenbos.be/bebossing

Jaarlijks is er ook een projectoproep voor de aankoop van gronden voor bebossing. De subsidie bedraagt 60 % van de aankoopprijs met een maximumsubsidie van 2,5 euro/m². Enkel nog te verwerven gronden komen in aanmerking. Voor de inrichting en de bebossing kan bovenstaande subsidieregeling gebruikt worden.

Bosbehoudsbijdrage betalen of bebossen in natura?

Boscompensatie is financieel de interessantste optie voor de bebosser. Als de bebosser zijn aanplanting laat subsidiëren, zal hij ongeveer een vierde van dit bedrag ontvangen. Het is aannemelijk dat de ontbosser aan de bebosser die wenst op te treden als ‘compenserende derde’ een lagere prijs dan 3,50 euro/m² betaalt. Dus ook voor de ontbosser is dit opportuun.

De Bosgroepen kunnen jou als bebosser bijstaan tijdens het proces van bij de aanvraag van de bebossingsvergunning tot aan de effectieve beplanting. De ontbosser kan via onze hulp zijn boscompensatiedossier in orde krijgen.

Andere financieringsmogelijkheden

Naast  boscompensatiedossiers zijn er verschillende mogelijkheden om cofinanciering te vinden voor een bebossing. Denk bijvoorbeeld aan de subsidie van de Koninklijke Belgische Bosbouwmaatschappij of de bebossingssubsidie van BOS+ in verband met het project “10 miljoen bomen”. Een overzicht van de verschillende financieringsmogelijkheden en hun voorwaarden vind je in deze tabel: Financieringsmogelijkheden voor bebossing – Vlaanderen.